დემოგრაფიის საფუძვლები. IX ლექცია. მოსახლეობის აღწარმოება. ქორწინება. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:
YouTube Preview Image

მოსახლეობის აღწარმოება; მოსახლეობის აღწარმოების მაჩვენებლები; მოსახლეობის აღწარმოების რეჟიმი; ქორწინებასთან დაკვშირებული ცნებები; ქორწინების მაჩვენაბლები

Be Sociable, Share!

Comments are closed.