პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 4. ნაწილი 2. გაუსის ინტეგრალი. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.