საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 1

Description:

კორპორაციული მართვის პრინციპები. ლექცია 1, ნაწილი 1. თამარ გარდაფხაძე
YouTube Preview Image
კორპორაციული მართვის პრინციპები. ლექცია 1. ნაწილი 2. თამარ გარდაფხაძე
YouTube Preview Image
კორპორაციული მართვის პრინციპები. ლექცია 1. ნაწილი 3. თამარ გარდაფხაძე
YouTube Preview Image

Be Sociable, Share!

Comments are closed.