დემოგრაფიის საფუძვლები. II ლექცია. მოსახლეობის აღწარმოება. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

ერგოდიულობის თვისება; მოსახლეობის აღწარმოების ტიპი; ტიპთაშორისი პერიოდი; ტიპის ფაზა; დემოგრაფიული გადასვლის თეორია;  მოსახლეობის აღწარმოების არქეტიპი, ტრადიციული ტიპი, თანამედროვე ტიპი, უახლესი (დეპოპულაციური) ტიპი

Be Sociable, Share!

Post a Comment