დემოგრაფიის საფუძვლები. III ლექცია. შობადობის თეორიები. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

შობადობის თეორიები: ბიოლოგია და უშუალოდ განსაზღვრელი ფაქტორები; ეკონომიკური თეორიები; ფსიქოლოგიური მიდგომა; ტექნოლოგიებისა და შეხედულობების დიფუზიური მოდელები; კულტუროლოგიური და სტრუქტურული, დევის-ბლეიკის კონცეფცია,  კოლდუელის კონცეფცია, შობადობის განწყობისეული კონცეფცია; რეპროდუქციული ქცევის დისპოზიციური რეგულაციის კონცეფცია.

Be Sociable, Share!

Post a Comment