დემოგრაფიის საფუძვლები. IV ლექცია. ეპიდემიოლოგიური და ჯანმრთელობის გადასვლის თეორიები. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

 

ეპიდემიოლოგიური გადასვლის მოდელები; წანამძღვრები; დეტერმინანტები; ჯანმრთელობის გადასვლის თეორია; პათოცენოზები.

 


Be Sociable, Share!

Post a Comment