დემოგრაფიის საფუძვლები. IV ლექცია. ეპიდემიოლოგიური და ჯანმრთელობის გადასვლის თეორია. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

 

ეპიდემიოლოგიური გადასვლის მოდელები; ეპიდემიოლოგიური გადასვლის წანამძღვრები; დეტერმინანტები; ჯანმრთელობის გადასვლის თეორია; პათოცენოზები

Be Sociable, Share!

Post a Comment