დემოგრაფიის საფუძვლები. VI ლექცია. მოსახლეობის რაოდენობა და სტრუქტურა. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

მოსახლეობის რაოდენობა და სტრუქტურა; მოსახლეობის შემადგენლობის სახეობები; მოსახლეობის ასაკობრივ-სქესობრივი პირამიდა; სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობა; დემოგრაფიული დაბერება, თაობა.

შობადობა და შობადობის ფაქტორები

Be Sociable, Share!

Post a Comment