დემოგრაფიის საფუძვლები. VII ლექცია. შობადობის კოეფიციენტები და ინდექსები. რეპროდუქციული ქცევა. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

შობადობის კოეფიციენტები: ზოგადი, სპეციალური, ასაკობრივი, ჯამობრივი; საერთო შობადობის კოულის ინდექსი; რეპროდუქციული ქცევა; რეპროდუქციული ქცევისა და მისი ევოლუციის სქემა; რეპროდუქციული ქცევის ინდიკატორები.

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment