დემოგრაფიის საფუძვლები. XIII ლექცია. დემოგრაფიული პოლიტიკა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

დემოგრაფიული პოლიტიკა; დემოგრაფიული პოლიტიკის არსისა და მიზნის თეორიულ-მეთოდოლოგიური წანამძღვრები; დემოგრაფიული პოლიტიკის კონცეპტუალური შეხედულებანი

Be Sociable, Share!

Post a Comment