დემოგრაფიის საფუძვლები. XIV ლექცია. დემოგრაფიული პოლიტიკა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

დემოგრაფიული პოლიტიკის კონცეპტუალური შეხედულებანი; სოციალურ-დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკის მეთოდოლოგიური საფუძვლები; ოჯახის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები; ერთიანი სახელმწიფო სოციალურ-დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკის სისტემა; ერთიანი სახელმწიფო სოციალურ-დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკის გენერალური მიზანი

Be Sociable, Share!

Post a Comment