ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 4. ნაწილი 1. ფრედჰოლმის თეორემების დამტკიცება ინტეგრალური განტოლებისათვის განცალებადი გულით. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment