ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 6. ნაწილი 2. ინტეგრალური ოპერატორები L2 სივრცეში, მათი ჯამი და ნამრავლი. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment