ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 6. ნაწილი 3. გულების კომპოზიცია. ოპერატორის ხარისხი, იტერირებული გული. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment