ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 7. ნაწილი 6. მახასიათებელი რიცხვები და საკუთრივი ფუნქციები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment