ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 10. ნაწილი 1. არაწრფივი ინტეგრალური განტოლება. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment