სოციოლინგვისტიკა. IV ლექცია. I ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02315.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment