სოციოლინგვისტიკა. V ლექცია. II ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02315.

Description:
http://www.youtube.com/watch?v=82G-b77_lrM
Be Sociable, Share!

Post a Comment