დაზღვევის სახეები. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Description:

დაზღვევის სახეები. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

დაზღვევის სახეები
დაზღვევის კლასიფიკაცია; პირადი დაზღვევა; ქონების დაზღვევა; პასუხისმგებლობის დაზღვევა.
პირადი დაზღვევის სახეობები: სიცოცხლის დაზღვევა; ჯანმრთელობის დაზღვევა; უბედური შემთხვევებისაგან დაზღვევა; საპენსიო დაზღვევა

***

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თენგიზ ვერულავა – სრული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

The Basics of Insurance
Types of Insurance
Ilia State University
Tengiz Verulava

Be Sociable, Share!

Post a Comment