ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 1. ნაწილი 1. ჯანმრთელობის დეტერმინანტები. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Description:

ჯანმრთელობის დეტერმინანტები I ნაწილი
რა არის ჯანმრთელობა?
ჯანმრთელობის ძირითადი დეტერმინანტები: ცხოვრების წესი, გარემო ფაქტორები, ბიოლოგიური და ფსიქოლოგიური ფაქტორები, ჯანდაცვის სისტემა, განათლება;
სამედიცინო მომსახურების გავლენა ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის გავლენა სამედიცინო მომსახურებაზე;
ჯანმრთელობა და ეკონომიკა, ინვესტიციები ადამიანურ კაპიტალში (გ. ბეკერის და ჯ. გროსმანის, კროპპერის იდეები);
ჯანმრთელობა და შემოსავლები, შემოსავლები და სამედიცინო ღირებულება, სიღარიბე და ჯანმრთელობა

კურსი — ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა — ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვიდეოლექციაში გამოყენებულია ფრაგმენტები ფილმებიდან:
“Gary Becker Intellectual Portrait” by Ed Glaeser
“სოლარისი” — ანდრეი ტარკოვსკი
“The Suspended Step of the Stork” – თეო ანგელოპულოსი

მუსიკა: იოჰან სებასტიან ბახი – Chorale-Prelude Ich ruf zu dir
მოცარტი – Symphony No40, Molto allegro

The Determinants of Health
Master Program “Health Policy and Management”
Course — Health Economics
Tengiz Verulava — Associate Professor, Doctorate
Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment