სანოტარო სამართალი

Description:

თინათინ რურუა – სანოტარო სამართალი, ლექცია 3, ნოტარიუსის თანამდებობის დაკავების პირობები, ნოტარიუსის ფუნქციები, უფლებები და მოვალეობები, ნოტარიუსისათვის საქმიანობის უფლების შეჩერება და/ან თანამდებობიდან გათავისუფლება… ნაწილი 1

თინათინ რურუა – სანოტარო სამართალი, ლექცია 3, ნოტარიუსის შენაცვლება, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსი, სანოტარო ბიურო, ნოტარიუსის ბეჭედი და ხელმოწერა… ნაწილი 2

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment