საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი ლექცია 1

Description:

ნინო აბრამიშვილი.  ხელშეკრულების სავალდებულობაზე თანხმობის გამოხატვის ფორმები . ლექცია 1, ნაწილი  1

ნინო აბრამიშვილი. ტექსტის აუთენტურობის დადგენა. ლექცია 1, ნაწილი 2

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment