სანოტარო სამართალი. ლექცია 6

Description:

თინათინ რურუა. სანოტარო სამართალი. სანოტარო აქტის ფორმით გარიგებების დამოწმების საფუძვლები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებების დამოწმების წესი; მოძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებების დამოწმების წესი;საჯარო აქტების ფორმით წინარე გარიგების დამოწმების წესი. ლექცია 6. ნაწილი 1

ქონების მართვის განკარგვის შესახებ გარიგებათა დამოწმება, გარიგების დამოწმება რამდენიმე ნოტარიუსის მიერ; საკუთრების მოწმობა, საკუთრების უფლების აღიარება. ლექცია 6. ნაწილი 2

Be Sociable, Share!

Post a Comment