ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 3. ნაწილი 3. ინტეგრალური განტოლება განცალებადი გულით. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.