ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 9. ნაწილი 3. ვოლტერას ინტეგრალური განტოლების ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.