”ზოგადი ბიოქიმია”,ლექცია4, ნაწილი 2,გლიკოგენის სინთეზი, ქეთევან კუპატაძე, ilia State University. M 005 2 05111 M005-2-05111

Description:
YouTube Preview Image

”ზოგადი ბიოქიმია”,ლექცია4, ნაწილი 2,გლიკოგენის სინთეზი, ქეთევან კუპატაძე, ilia State University. M 005 2 05111 M005-2-05111

Be Sociable, Share!

Comments are closed.