საქართველოს ეკლესიის ისტორია, ლექცია 2, ნაწილი 2, თამაზ კოჭლამაზაშვილი, Ilia State University

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.