თანამედროვე ლინგვისტური მიმდინარეობები: პრაგმატიკა და სამეტყველო აქტების თეორია. IV ლექცია. II ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02313.

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.