დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში, ლექცია 2, საინვესტიციო დავების გადაჭრა, არბიტრაჟი, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

Description:

დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალშილექცია 2, ნაწილი 1,  არბიტრაჟი, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალშილექცია 2, ნაწილი 2,  არბიტრაჟი, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

 

დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში, ლექცია 2, ნაწილი 3,  საინვესტიციო დავების გადაჭრა, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში, ლექცია 2, ნაწილი 4, საინვესტიციო დავების გადაჭრა, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.