საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი ლექცია 1

Description:

ნინო აბრამიშვილი.  ხელშეკრულების სავალდებულობაზე თანხმობის გამოხატვის ფორმები . ლექცია 1, ნაწილი  1

YouTube Preview Image

ნინო აბრამიშვილი. ტექსტის აუთენტურობის დადგენა. ლექცია 1, ნაწილი 2

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.