თ. ვერულავა. ანდერაიტინგი. სადაზღვევო საქმე. Ilia State University

Description:

კურსი “სადაზღვევო საქმე”
“ანდერაიტინგი”
ანდერაითინგის პროცესი, ანდერაიტინგის ეტაპები;
რისკის შესწავლა, რისკზე გავლენის ფაქტორები, რისკის სრული აღწერა, შესაძლებელია თუ არა პრევენციული ღონისძიებების გატარება, როგორია ზარალების ისტორია, შეესაბამება თუ არა რისკი სადაზღვევო ორგანიზაციის სადაზღვევო პოლიტიკას;
სადაზღვევო განაცხადი-კითხვარი: დანიშნულება, სტრუქტურა;
რისკის მიღება;
დაზღვევის პირობების განსაზღვრა;
დაზღვევის პირობების ცვლა

თენგიზ ვერულავა
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სათიაჯით რეი “აპუს სამყარო” (მანუსკრიპტი)

გამოყენებული ლიტერატურა:

გ. გიგოლაშვილი “სადაზღვევო საქმე”
Insurance: Principles and Practice. Compiled by David Bland. – The Chartered Insurance Institute, Great Britain, 1993.
Rob Thoyts. Insurance Theory and Practice. Routledge; 1 edition (2010)

“Insurance Underwriting”
Tengiz Verulava
Ilia State University

Satyajit Ray “Apur Sansar”. 1959

Be Sociable, Share!

Comments are closed.