ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. I ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.