ენობრივი სიტუაციის ანალიზი თანამედროვე ევროპაში და ევროგაერთიანების ლინგვისტური პოლიტიკა. IV ლექცია. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02284

Description:

ენობრივი სიტუაციის ანალიზი თანამედროვე ევროპაში და ევროგაერთიანების ლინგვისტური პოლიტიკა. IV ლექცია. I ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02284

YouTube Preview Image

ენობრივი სიტუაციის ანალიზი თანამედროვე ევროპაში და ევროგაერთიანების ლინგვისტური პოლიტიკა. IV ლექცია. II ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02284

YouTube Preview Image

ენობრივი სიტუაციის ანალიზი თანამედროვე ევროპაში და ევროგაერთიანების ლინგვისტური პოლიტიკა. IV ლექცია. III ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02284

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.