ფარმაკოგენომიკა, ტოქსიკოგენომიკა და წამლებისადმი რეზისტენტულობის მექანიზმები. ლექცია 5, ნაწილი 2. Ilia State University. M005-2-05146

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.