სოციოლინგვისტიკა. II ლექცია. III ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02315.

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.