ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია. VI ლექცია. III ნაწილი. პლატონის “ნადიმი”. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 101

Description:

YouTube Preview ImageYouTube Preview Image

Be Sociable, Share!

Comments are closed.