სადაზღვევო ტარიფი. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Description:

თენგიზ ვერულავა “სადაზღვევო ტარიფი”. კურსი სადაზღვევო საქმე.

სადაზღვევო ტარიფი
კურსი “სადაზღვევო საქმე”
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თენგიზ ვერულავა – სრული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

გამოყენებული ლიტერატურა:

George E. Rejda. Principles of Risk Management and Insurance. Prentice Hall. 12 edition. 2013
Rob Thoyts. Insurance Theory and Practice. Routledge; 1 edition (2010)
გ. გიგოლაშვილი. სადაზღვევო საქმე, თბილისი, 2010.
ლ. კალანდაძე “სადაზღვევო ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი”. თბილისი. 2011.
თ. ვერულავა. ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, თბილისი, 2009.

დაზღვევისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Tengiz Verulava “Insurance Premium”
“The Basics of Insurance”
School of Insurance & Public Health.
Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment