პოზიტიური და ნორმატიული ანალიზი ჯანდაცვის ეკონომიკაში. ლექცია 1. ჯანდაცვის ეკონომიკა. ჯანდაცვის ეკონომიკის. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Description:

ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 1. ნაწილი 1. ჯანდაცვის ეკონომიკის პოზიტიური და ნორმატიული ანალიზი. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

ჯანდაცვის ეკონომიკის პოზიტიური და ნორმატიული ანალიზი I ნაწილი

რას ფიქრობს ჯანდაცვაზე ხალხი, პოლიტიკოსები, ეკონომისტები?
რატომ არის მნიშვნელოვანი განვასხვავოთ ფაქტები ღირებულებებისაგან და მოსაზრებებისაგან?
რატომ აქვთ ეკონომისტებს პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებული მიზნები?
მარკ ბლაუგის მიერ წარმოდგენილი ფაქტებისა და ფასეულობების დაპირისპირება – “ექვივალენტური ანტინომები”.
ეკონომიკური აზროვნების ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო ტრადიცია: ინგლისური და კონტინენტური თეორია.

თ. ვერულავა. ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა. თბილისი. 2009.

კურსი – ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა – პროფესორი, დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Positive and Normative Analysis in Health Economics
Master Program “Health Policy and Management”
Course – Health Economics
Tengiz Verulava – Associate Professor, Doctorate
Ilia State University

ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 1. ნაწილი 2. ჯანდაცვის ეკონომიკის პოზიტიური და ნორმატიული ანალიზი. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

ჯანდაცვის ეკონომიკის პოზიტიური და ნორმატიული ანალიზი II ნაწილი

რას ფიქრობს ჯანდაცვაზე ხალხი, პოლიტიკოსები, ეკონომისტები?
რატომ არის მნიშვნელოვანი განვასხვავოთ ფაქტები ღირებულებებისაგან და მოსაზრებებისაგან?
რატომ აქვთ ეკონომისტებს პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებული მიზნები?
მარკ ბლაუგის მიერ წარმოდგენილი ფაქტებისა და ფასეულობების დაპირისპირება – “ექვივალენტური ანტინომები”.
ეკონომიკური აზროვნების ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო ტრადიცია: ინგლისური და კონტინენტური თეორია.

თ. ვერულავა. ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა. თბილისი. 2009.

კურსი – ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა – პროფესორი, დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Positive and Normative Analysis in Health Economics
Master Program “Health Policy and Management”
Course – Health Economics
Tengiz Verulava – Associate Professor, Doctorate
Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment