რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს სხვები? ლექცია # 5

Description:

კურსის ხელმძღვანელი: ნინო ჯავახიშვილი
ლექცია: ,,სოციალური გავლენა: კონფორმულობა”

(ეფუძნება არონსონის სახელმძღვანელოს მე-2 თავის — ,,კონფორმულობის” — მეორე ნაწილს).

Be Sociable, Share!

Post a Comment