საბანკო და სადაზღვევო სამართალი, სადაზღვევო თაღლითობა, ნინო ნიავაძე, Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=y7S9xxy25hk