ანალიზური გეომეტრია. 2013-2014 წწ. 6 ლექცია. წრფივ განტოლებათა სისტემები. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University