თ. ვერულავა. “ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციები, მიზნები, ამოცანები”. ჯანდაცვის პოლიტიკა. Ilia State University

თენგიზ. ვერულავა. “ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციები, მიზნები, ამოცანები”. ჯანდაცვის პოლიტიკა. Ilia State University

თენგიზ ვერულავა “ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციები, მიზნები, ამოცანები”

1. ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის ძირითადი დეტერმინანტები
1.1. რა არის ჯანმრთელობა?
1.2. ჯანმრთელობის ძირითადი დეტერმინანტები
1.3. ჯანმრთელობის შეფასება, გაზომვა

2. ჯანდაცვის სისტემა
2.1. რა არის ჯანდაცვის სისტემა?
2.2. ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციები, ამოცანები, მიზნები
2.3. სერვისების მიწოდება
2.4. რესურსების შექმნა
2.5. დაფინანსება
2.6. ზედამხედველობა

3. ჯანდაცვის სისტემის მიზნები
4. ჯანდაცვის სისტემის შუალედური ამოცანები

დამატებითი ლიტერატურა: თ. ვერულავა, ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, თბილისი, 2009.

კურსი — ჯანდაცვის პოლიტიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა — სრული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Health system functions, goals, objectives
Master Program “Health Policy and Management”
Course — Health Policy
Tengiz Verulava – Full Time Professor, Doctor of Medical Sciences
School of Insurance & Public Health
Ilia State University