თ. ვერულავა. სადაზღვევო პრეტენზიების რეგულირება. Ilia State University

“სადაზღვევო საქმე” – “სადაზღვევო პრეტენზიების რეგულირება”
პრეტენზიების რეგულირების პროცესი; პრეტენზიების რეგულირების მიზანი; სადაზღვევო პრეტენზია; სადაზღვევო პრეტენზიის ფორმა; სადაზღვევო პრეტენზიის დამუშავება; ურთიერთობები მხარეთა შორის.

თენგიზ ვერულავა
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოყენებული ლიტერატურა:

გ. გიგოლაშვილი “სადაზღვევო საქმე”
Insurance: Principles and Practice. Compiled by David Bland. — The Chartered Insurance Institute, Great Britain, 1993.
Rob Thoyts. Insurance Theory and Practice. Routledge; 1 edition (2010)

“Regulation of The Insurance Claim”
Tengiz Verulava
Ilia State University, Tengiz Verulava, Insurance Claim,