ქონების დაზღვევა. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

ქონების დაზღვევა. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

თენგიზ ვერულავა “ქონების დაზღვევა”
კურსი სადაზღვევო საქმე

ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Tengiz Verulava “Property Insurance”
“The Basics of Insurance”
School of Insurance & Public Health.
Ilia State University