პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 2. ნაწილი 2. ინტეგრალური წარმოდგენები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134