პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 5. ნაწილი 1. სასაზღვრო ამოცანების დასმა. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134