ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 9 – განვითარებული შუა საუკუნეების ქართული ქალაქების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. არქეოლოგიური კვლევით მოპოვებული თიხის ნაწარმის ტიპოლოგიური და ქრონოლოგიური კლასიფიკაცია. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 10 – სამონასტრო ცხოვრების აღმავლობა განვითარებული შუა საუკუნეების საქართველოში არქეოლოგიური კვლევის მონაცემების მიხედვით. ამ ეპოქის მონასტრების ორგანიზაციული და ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა, ლიტურგიული ტიპიკონი, მეურნეობის დარგები, ყოველდღიური ყოფა (პირღებულის მონასტრის არქეოლოგიური შესწავლის მაგალითზე). პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 12. სამონასტრო ცხოვრების საერთო სურათი და განვითარების ეტაპები ადრეული შუა საუკუნეების საქართველოში გარეჯის მრავალმთის მონასტრებში ჩატარებული არქეოლოგიურ–ხუროთმოძღვრული კვლევის ფონზე. პირველი ნაწილი. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 13. სამონასტრო ცხოვრების საერთო სურათი და განვითარების ეტაპები ადრეული შუა საუკუნეების საქართველოში გარეჯის მრავალმთის მონასტრებში ჩატარებული არქეოლოგიურ–ხუროთმოძღვრული კვლევის ფონზე. მეორე ნაწილი. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 14. გარეჯის მრავალმთის ადრეული უდაბნო–მონასტრების სტრუქტურაში ჩართული ქვაბოვანი ეკლესიების ტიპოლოგიურ–ქრონოლოგიური დიფერენციაცია. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 15. მოღვაწეობის ორგანიზაცია ადრეულ ქართულ მონასტრებში ნეკრესის მონასტერში ჩატარებული არქეოლოგიურ–ხუროთმოძღვრული კვლევის შედეგების მიხედვით. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343