გადაზღვევა. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

გადაზღვევა. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

თენგიზ ვერულავა “”გადაზღვევა”
კურსი “სადაზღვევო საქმე”
დაზღვევისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Tengiz Verulava “Insurance Reserves”
School of Insurance and Public Health
Ilia State University