სადაზღვევო რეზერვები. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

სადაზღვევო რეზერვები. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

თენგიზ ვერულავა “სადაზღვევო რეზერვები”
კურსი “სადაზღვევო საქმე”
დაზღვევისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Tengiz Verulava “Insurance Reserves”
School of Insurance and Public Health
Ilia State University