რისკის მართვა. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

რისკის მართვა. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

***

რისკის მართვა; რისკის მართვის ეტაპები: რისკის ანალიზი; რისკის მართვა; რისკის მართვის პროცესის კონტროლი. რისკის მართვი მეთოდები: რისკის აღმოფხვრა, რისკის შემცირება, რისკის დაკავება, რისკის გადაცემა.

კურსი “სადაზღვევო საქმე”
თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. გ. გიგოლაშვილი, სადაზღვევო საქმე, თბილისი, 2010.
 2. ლ. კალანდაძე, სადაზღვევო ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი, კომერსანტი, თბილისი, 2011 წ.
 3. კ. ჯაყელი, დაზღვევა და ჯანდაცვის ეკონომიკა, თბილისი, 2010.
 4. კ. ჯაყელი. დაზღვევის ეკონომიკის საფუძვლები, 1999 წ.
 5. Rob Thoyts. Insurance Theory and Practice. Routledge; 1 edition (2010)
 6. Insurance: principles and Practice. Compiled by David Bland. The Chartered Insurance Institute, Great Britain, 2006
 7. Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan. Fundamentals of Risk & Insurance, 2007
 8. Rene Doff, Risk Management for Insurers, Sec. Ed., 2009

გამოყენებული მასალები:

 1. მიხეილ კობახიძე, “გზაზე”, 2002 წ.
 2. ელდარ შენგელაია, “ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი”, 1983 წ.
 3. ალფრედ ჰიჩკოკი, “ფსიქო”, 1960 წ.
 4. სერგო ფარაჯანოვი, „ბროწეულთა ფერი”, 1968. წ.
 5. ანდრეი ტარკოვსკი, “მსხვერპლშეწირვა”, 1986 წ.
 6. ჰანს რიხტერი, “მოჩვენებანი საუზმის წინ”, 1928 წ.
 7. იშტვან საბო, “მამა”, 1966 წ.

Risk Management – Lecture III
Ilia State University.
Tengiz Verulava